Algemene Voorwaarden CoronaTeststraat Nissewaard

 • Artikel 1 – Overwegingen

  Coronateststraat Nissewaard:

  • is een bedrijfsactiviteit die wordt uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van Webforgen B.V., gevestigd aan het Noordeinde 42 3201AL te Spijkenisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24338777.
  • houdt zich bezig met het uitvoeren van testen op het gebied van COVID-19.
  • levert haar diensten zowel aan particuliere als zakelijke afnemers.
  • hanteert deze leveringsvoorwaarden alleen ten aanzien van het leveren van haar diensten op het gebied van COVID-19.
 • Versie 3. Opgesteld op 1 april 2021

  Coronateststraat Nissewaard , hierna te noemen ‘’CTN’

  Artikel 2 - toepasselijkheid:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en dienstverlening van CTN.
  • Voordat een overeenkomst wordt gesloten krijgt de opdrachtgever de algemene voorwaarden ter beschikking per mail en is deze ook te vinden op de website van CTN.
  • Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn niet mogelijk en kunnen alleen In uitzonderlijke situaties ter overweging gebracht worden zover dit expliciet en schriftelijk is overeengekomen met een bevoegde van CTN .
  • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
  • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
  • In het geval CTN niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
  • De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.
 • Artikel 3 - Toestemming
  • Voor uitvoering van de overeenkomst is toestemming van opdrachtgever vereist.
  • CTN licht opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. CTN licht opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
  • Door middel van het inplannen van een dienst geeft opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan de toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.
 • Artikel 4 – Uitvoering van de dienstverlening
  • De overeenkomst op basis waarvan CTN de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.
  • De door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door CTN aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. CTN heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  • Bij de uitvoering van de diensten is CTN niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor CTN, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  • CTN is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen.
  • Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt CTN opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
  • De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is CTN aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door CTN of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft CTN recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
  • CTN streeft ernaar om opgegeven levertijden van een opdracht te halen. Opgegeven levertijden zijn evenwel niet bindend en nimmer fataal. Overschrijding van een opgegeven levertijd kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van CTN en hieruit voortvloeiende vorderingen tot schadevergoeding door de opdrachtgever.
  • CTN is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van monsters indien dat niet aantoonbaar te wijten is aan enig handelen of nalaten van of door de CTN. De dienstverlener heeft het recht om monsters naar eigen inzicht te behandelen en te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 • Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever
  • Opdrachtgever is verplicht alle door CTN verzochte informatie (waaronder een geldig identiteitsbewijs) alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat CTN niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.
  • CTN is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is CTN verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door CTN voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.
  • CTN kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is CTN gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan CTN.
  • Opdrachtgever zal naar beste weten CTN voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die CTN voor het uitvoeren van de overeenkomst redelijkerwijze behoeft.
 • Artikel 6 – Adviezen
  • CTN kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal CTN de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  • De door CTN verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
  • Opdrachtgever is op eerste verzoek van CTN verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien CTN wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door CTN gedaan voorstel, is opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  • De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van CTN kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
  • Opdrachtgever zal CTN schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 • Artikel 7 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. CTN is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
  • Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van CTN, een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan opdrachtgever.
 • Artikel 8 – Prijzen en betaling
  • Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
  • CTN voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever zijnde een consument is gehouden om de overeengekomen prijs voorafgaand aan de dienst te betalen. Opdrachtgever zijnde een bedrijf heeft de mogelijkheid om de overeengekomen prijs achteraf te betalen met inachtneming van een uiterlijke betalingstermijn van 7 dagen.
  • Reistijd ten behoeve van opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan opdrachtgever doorberekend.
  • Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van opdrachtgever door CTN ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Partijen kunnen overeenkomen dat opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
  • Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  • CTN is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
  • Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van CTN.
  • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 • Artikel 9 – Incassobeleid
  • Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever zijnde een bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  • Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal CTN zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  • Indien CTN meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • Artikel 10 - Annulering en betalingsvoorwaarden

  Onder annulering wordt - voor het oogmerk van deze bepaling - verstaan de mogelijkheid voor opdrachtgever om, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van CTN, zich toch van de overeenkomst te bevrijden.

  • Annuleringsregeling diensten op locatie van opdrachtgever: bij annulering vóór uitvoeringsdatum of vóór aanvang van de dienstverlening is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs van de eerste geplande testdag te vergoeden. De vervolgdagen worden voor minimaal 85% van het aantal beschikbare plekken op de planning vergoed. Bijvoorbeeld: stel een testdag heeft in totaal 22 beschikbare plekken, dan wordt de eerste testdag voor 22 plekken vergoed. De tweede en opvolgende testdagen worden voor minimaal 19 plekken vergoed.

   Annuleringsregeling diensten op locatie van CTN:

  • Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop de eerste dienstverlening zou moeten worden verleend, is opdrachtgever niet gehouden aan enige vergoeding aan CTN.
  • Bij annulering tussen de 10 en 20 werkdagen voor aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 10% van de waarde van de dienst(en) zoals vermeld in de overeenkomst te vergoeden aan CTN.
  • Bij annulering tussen de 5 en 10 werkdagen voor aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 25% van de waarde van de dienst(en) zoals vermeld in de overeenkomst te vergoeden aan CTN.
  • Bij annulering tussen de 3 en 5 werkdagen voor aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 50% van de waarde van de dienst(en) zoals vermeld in de overeenkomst te vergoeden aan CTN.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de dienstverlening is opdrachtgever gehouden 100% van de waarde van de dienst(en) zoals vermeld in de overeenkomst te vergoeden aan CTN.
  • Annulering dient schriftelijk of op elektronisch wijze (per e-mail) te geschieden. Indien niet op deze wijze is geannuleerd, vindt er geen restitutie plaats, ook niet indien de opdrachtgever van de diensten geen gebruik maakt.
  • Opdrachtgever heeft het recht om een andere deelnemer in zijn plaats te laten deelnemen mits deze voldoet aan het door CTN gestelde profiel. Indien opdrachtgever geen andere deelnemer in zijn plaats kan laten komen dan geldt de annuleringsregeling zoals hierboven genoemd.
  • Bovengenoemde regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de dienst.
 • Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  • CTN gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal CTN de betrokkene hierover informeren.
  • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van CTN verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever CTN tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien CTN op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 • Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
  • CTN heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor CTN gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
  • CTN is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan opdrachtgever schriftelijk of mondeling worden medegedeeld.
  • CTN is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
  • De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is opdrachtgever verplicht om CTN te vergoeden voor elk financieel verlies dat CTN lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van opdrachtgever.
 • Artikel 13 – Overmacht
  • CTN is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
  • Onder overmacht aan de zijde van CTN wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
   • overmacht van toeleveranciers van CTN;
   • het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever of diens derden aan CTN zijn voorgeschreven of aanbevolen;
   • gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden;
   • overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie);
   • storing van elektriciteit, internet, datanetwerk en/of telecommunicatiefaciliteiten;
   • ziekte van werknemers van CTN of door haar ingeschakelde adviseurs; en
   • overige situaties die naar het oordeel van CTN buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  • In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door opdrachtgever worden betaald. CTN is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 • Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid
  • Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van CTN alleen geacht te bestaan indien CTN dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
  • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van CTN, is CTN uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien opdrachtgever CTN binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en CTN deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat CTN in staat is om adequaat te reageren.
  • Indien het verrichten van diensten door CTN leidt tot aansprakelijkheid van CTN, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens CTN. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
  • CTN sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. CTN is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  • Opdrachtgever vrijwaart CTN voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door CTN geleverde diensten, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van CTN.
  • Enige door CTN opgeleverde adviezen, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van CTN.
  • De inhoud van het opgeleverde advies van CTN is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van CTN opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van CTN. CTN is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
  • Indien door of namens opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is CTN nimmer aansprakelijk voor het handelen van de door opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door opdrachtgever ingeschakelde derde in CTN haar eigen advies.
  • CTN staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende dienst te allen tijde betrouwbaar is.
  • CTN staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens CTN verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  • Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van CTN vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij CTN binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van CTN.
 • Artikel 15 – Geheimhouding
  • CTN en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij opdrachtgever aan CTN bekend gemaakt is en/of op andere wijze door CTN is verkregen.
  • In het bijzonder ziet de geheimhouding op door CTN uitslagen, opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht CTN steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door opdrachtgever verstrekt.
  • Indien CTN op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde zoals de GGD (mede) te verstrekken en CTN zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is CTN niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
  • Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door CTN aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van CTN vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal CTN vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van CTN is verspreid.
  • De geheimhoudingsverplichting leggen CTN en opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 • Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie
  • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan CTN verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan CTN zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.
  • Opdrachtgever vrijwaart CTN van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
  • Opdrachtgever vrijwaart CTN voor alle aanspraken van opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
  • Opdrachtgever vrijwaart CTN voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van opdrachtgever jegens derde(n).
  • Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan CTN verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 • Artikel 17 – Klachten
  • Indien opdrachtgever niet tevreden is over de service van CTN of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten dienen op elektronische wijze (per e-mail) te worden gemeld via afspraken@coronateststraatnissewaard.nl met als onderwerp “klacht”.
  • De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, zodat CTN de klacht in behandeling kan nemen.
  • CTN zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen
 • Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen
  • Op deze Leveringsvoorwaarden, elke Overeenkomst en Prijsopgave tussen Coronateststraat Nissewaard en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering worden gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  • Geschillen tussen Afnemer en Coronateststraat Nissewaard naar aanleiding van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan, worden wanneer partijen hier door onderling overleg niet uitkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Coronateststraat Nissewaard, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere voorziening heeft getroffen.